Vedtægter for Vennekredsen ved Bækmarksbro Pleje- og Daghjem

 

1.      Foreningens Navn

Vennekredsen ved Bækmarksbro Pleje- og Daghjem
Solvangen 2
7660 Bækmarksbro
Tlf. 97 88 15 00

 

2.      Formål

At varetage aktiviteter til støtte for Bækmarksbro Pleje- og Daghjem

At medvirke til at Bækmarksbro Pleje- og Daghjem er et sted, hvor man er glad for at være og komme.

 

3.      Medlemmer

Som medlem af Vennekredsen ved Bækmarksbro Pleje- og Daghjem kan optages enhver, som har tilknytning og/eller interesse for Bækmarksbro Pleje- og Daghjem.

 

4.      Regnskab

Foreningens regnskabsår går fra 1/10 til 30/9

Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af 2 revisorer.

5.      Bestyrelsen

Bestyrelsen består af 8 medlemmer.
5 vælges blandt Vennekredsens medlemmer. Valget gælder for 2 år ad gangen. Der skiftes med 3 på valg i ulige år og 2 på valg i lige år.
1 medlem vælges blandt beboere og pårørende og 1 medlem blandt medarbejdere. Valget gælder for 2 år, og foretages i ulige årstal.
Lederen af Dagcentret er fast medlem.
Forstanderen er fast medlem.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Formanden skal vælges blandt Vennekredsens repræsentanter.

Sekretær skriver referat af møderne, der derefter udsendes til den øvrige bestyrelse og skal godkendes på næste møde.

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når over halvdelen af bestyrelsen inkl. formanden og næstformanden er til stede.

Bestyrelsen skal til enhver tid samarbejde med Pleje- og Daghjemmets beboere/brugere og medarbejdere.

Bestyrelsen er pålagt tavshedspligt i lighed med medarbejderne

Bestyrelsen kan efter behov nedsætte et udvalg. Evt. et busudvalg.

 

6.      Generalforsamling

Generalforsamling afholdes hvert år i oktober måned, med følgende dagsorden:

1.      Valg af dirigent.

2.      Bestyrelsens beretning, ved formanden.

3.      Kassereren aflægger det reviderede regnskab.

4.      Orientering om regnskab og drift af ”Tangsøbussen”.

5.      Indkomne forslag sendes til Formand, sendes 14 dage før generalforsamlingen.

6.      Fastsættelse af kontingent.

7.      Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer fra Vennekredsen samt 2 suppleanter.

8.      Valg af 2 revisorer samt 1 revisor suppleant.

9.      Valg af busadministrator.

10.  Eventuelt.


Beboere/pårørende og medarbejderrepræsentanter i bestyrelsen + suppleanter for disse skal være valgt forud for generalforsamlingen.
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtigt uanset det fremmødte antal.
Generalforsamlingen kan med almindelig stemmeflertal foretage ændringer i vedtægterne samt spørgsmål, der vedrører foreningens eksistens.
Afstemningen sker ved håndsoprækning. Skriftligt, hvis blot en af de tilstedeværende kræver det.

Generalforsamlingen indkaldes med angivelse af dagsorden, enten i den lokale avis, eller i en af Vennekredsen udsendte meddelelse med 14 dages varsel.

 

7 Foreningens ophør

Vennekredsen kan ophæves, hvis dens formål ikke længere er til stede, på 2 generalforsamlinger, med mindst 14 dages mellemrum, og med almindeligt stemmeflertal. Foreningens aktiver skal bruges til Bækmarksbro Pleje- Daghjems fordel, efter bestyrelsens skøn.

Nærværende vedtægter er godkendt på generalforsamlingen den 16. oktober 2014, og afløser vedtægter af 13. september 1994 med senere rettelser.


EN HOLDNING TIL OMSORG

Lydhør omsorg med nærvær og varme - altid med afsæt i det enkelte menneske, dig som beboer, dit liv, dine ønsker og behov.